प्र. ले. नि. का. (को.ले.नि.का.)


सि.नं. जिल्ला कार्यालयको नाम ठेगाना फोन फ्याक्स इमेल
सिन्धुली प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय सिन्धुली - - -
रामेछाप प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय रामेछाप - - -
दोलखा प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय दोलखा - - -
सिन्धुपाल्चोक प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय सिन्धुपाल्चोक - - -
काभ्रे प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय काभ्रे - - -
ललितपुर प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय ललितपुर - - -
भक्तपुर प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय भक्तपुर - - -
काठमाडौं प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय काठमाडौं - - -
नुवाकोट प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय नुवाकोट - - -
१० रसुवा प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय रसुवा - - -
११ धादिङ प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय धादिङ - - -
१२ चितवन प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय चितवन - - -