आ.व. २०७८-०७९ को साउन १ गते देखि भदौ मसान्त सम्मको सवारी साधन करको स्थानीय तह अनुसार बाँडफाँट तालिका