आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मिति २०७९/०५/०१ गते देखि मिति २०७९/०६/३१ गते सम्मको सवारी साधन कर बाँडफाँडको तालिका ।