आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को २०७९ असार २१ देखि असार मसान्तसम्मको सवारी साधन कर बाँडफाँडको तालिका ।